Administrator


Administratorem Twoich danych osobowych jest Aleksandra Nazimek CSM HANDMADE, adres: ul.
Henryka i Karola Czeczów 28, lok. 49, 30-798 Kraków, NIP: 6792991617, zwana dalej
„Administratorem”.

Kontakt


We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, możesz skontaktować się:
a. listownie na adres: ul. Henryka i Karola Czeczów 28, lok. 49, 30-798 Kraków,
b. e-mailem na adres: sklep@csmhandmade.pl

Twoje prawa dotyczące danych osobowych

1. Jakie prawa mi przysługują?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:

1) masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
Masz prawo żądać od administratora danych osobowych, informacji przede wszystkim, czy Twoje
dane są przetwarzane przez ten podmiot. Jeżeli tak jest, wówczas masz prawo dowiedzieć się: w jakim
celu Twoje dane są przetwarzane, jakie dane administrator przetwarza, komu je przekazuje, jak długo
zamierza je trzymać.

2) możesz dokonywać ich sprostowania,
Masz prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które
są nieprawidłowe.

Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

3) możesz żądać usunięcia swoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
Możesz, żądać usunięcia danych przez administratora na podstawie art. 17 RODO, jeżeli m.in.:
a) Twoje dane (lub ich część) nie są niezbędne administratorowi do realizacji celu, w jakim
zostały przez niego zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b) cofniesz zgodę na przetwarzanie Twoich danych (jeżeli wyraziłeś zgodę, to zawsze masz
prawo ją cofnąć), administrator musi usunąć dane, które były przetwarzane na tej
podstawie (szczególnie, gdy chodzi o cel marketingowy),
c) wniesiesz uzasadniony sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych przez administratora
(odnośnie sprzeciwu – patrz poniżej oraz art. 21 RODO),
d) Twoje dane były przetwarzane niezgodnie z prawem (np. nie ma podstawy prawnej do
przetwarzania lub są wykorzystywane w innym celu),
e) obowiązek usunięcia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa.

4) masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO,
Ograniczenie przetwarzania jest to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu
ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. W tym prawie chodzi o osiągnięcie przez osobę, której
dane dotyczą, skutku w postaci przetwarzania danych przez administratora sprowadzonego jedynie do
czynności przechowywania danych. Inne operacje przetwarzania danych są wykluczone (za wyjątkami
wskazanymi w art. 18 ust. 2 RODO).

5) przysługuje Ci prawo sprzeciwu (w szczególności wtedy, gdy przetwarzamy Twoje
dane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów),

Są dwa typy sprzeciwu:
1) sprzeciw z uwagi na swoją szczególną sytuację oraz
2) sprzeciw względem marketingu bezpośredniego.

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo, w
dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego

marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim
marketingiem bezpośrednim.

Po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Twoich danych
osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

Pamiętaj, że wszędzie tam, gdzie w treści polityki powołujemy się na nasz prawnie uzasadniony
interes (oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przysługuje Ci prawo sprzeciwu.

W razie otrzymania sprzeciwu opartego na twojej szczególnej sytuacji administratorowi nie wolno już
przetwarzać danych, chyba że wykaże:
1) istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec twoich
interesów, praw i wolności.
2) istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
3) niezbędność przetwarzania do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym – jeżeli
sprzeciw odnosi się do przetwarzania w celu badań naukowych lub historycznych lub do celów
statystycznych.

6) prawo do przenoszenia danych,
Prawo do przenoszenia danych składa się z dwóch elementów:

1) masz możliwość otrzymania przez podmiot danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jego dotyczących, a następnie
2) przesłania danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora,
któremu dostarczono te dane osobowe.

Możesz skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, jeżeli łącznie spełnione są dwa
warunki:
1) przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy
oraz
2) przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Możesz zatem nie tylko żądać przekazania danych uprzednio przekazanych, czego możesz się
domagać w ramach prawa kopii danych, lecz także przekazania ich bezpośrednio innemu wskazanemu
administratorowi.

Masz także prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,
jeżeli sądzisz, że przetwarzanie przez nas twoich danych osobowych, narusza przepisy
RODO. Skargę możesz wnieść np. na wskazany adres mailowy: kancelaria@uodo.gov.pl

Przysługuje Ci także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Możesz żądać
usunięcia swoich danych po wycofaniu zgody na ich przetwarzanie, jeśli nie ma innej podstawy
prawnej przetwarzania. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.

2. W jaki sposób mogę zrealizować swoje prawa?

Aby zrealizować swoje prawa, możesz skontaktować się:
a. listownie na adres: ul. Henryka i Karola Czeczów 28, lok. 49, 30-798 Kraków,
b. e-mailem na adres: sklep@csmhandmade.pl

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Sprzedaż internetowa

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zawartej w Sklepie csmhandmade.pl. Przetwarzamy dane, które jednoznacznie Cię identyfikują, takie jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, a jeśli chcesz otrzymać od nas fakturę – także nazwę prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej i nr NIP.   O zasadach funkcjonowania naszego Sklepu dowiesz się więcej w Regulaminie sklepu internetowego.

Twoje dane osobowe przetwarzamy także w celach analitycznych i statystycznych (aby poprawiać nasze usługi).

Twoje dane możemy przetwarzać również na wypadek konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Wypełniamy także obowiązki ustawowe – stąd twoje dane mogą być przetwarzane i w tym celu.
Czy Twoje dane podlegają profilowaniu?Nie, nie prowadzimy takich działań marketingowych w anszym sklepie. 
Czy podawanie Twoich danych jest konieczne?Jest to dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziemy mogli zawrzeć i wykonać umowy.
Jaka jest podstawa przetwarzania Twoich danych?Podstawą jest przede wszystkim niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dla celów analitycznych i statystycznych podstawą jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest ulepszanie i poprawa jakości naszych usług.

Ustalenie, dochodzenia lub obrona roszczeń – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dla wypełnienia obowiązków ustawowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Kto może uzyskać dostęp do Twoich danych?Twoje dane są dla nas bardzo cenne. Dostęp do nich może uzyskać wyłącznie podmiot, który prowadzi dla nas tę stronę (hosting strony i obsługa domeny sklepu internetowego), oraz podmioty, które świadczą dla nas usługi jakie jak: księgowe, informatyczne. Zawsze zawieramy z nimi umowy powierzenia przetwarzania danych.

Dostęp do danych mają również podmioty, którym je udostępniamy, tj. podmioty pośredniczące przy płatnościach online, banki lub kurierzy, którzy doręczą Twoją przesyłkę.
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?Tak długo, jak będzie to potrzebne do zawarcia i wykonania umowy. Może się jednak okazać, że Twoje dane będziemy przechowywać także do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z rodzajem zawartej umowy oraz okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Reklamacje

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?Jakość naszych produktów to dla nas priorytet, dlatego chcemy udzielić Ci odpowiedzi na Twoją reklamację i rozwiązać Twój problem. Nie pytamy o więcej niż Twoje imię, nazwisko, nr telefonu czy adres e-mail.
Czy podawanie Twoich danych jest konieczne?Jest to dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą zwrotnie, aby udzielić Ci odpowiedzi na reklamację.
Jaka jest podstawa przetwarzania Twoich danych?Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli wykonanie umowy.  
Kto może uzyskać dostęp do Twoich danych?Twoje dane związane z procedurą reklamacyjną nie będą nikomu udostępniane, za wyjątkiem kurierów, którym przekażemy przesyłkę z nowym produktem.
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?Tak długo, jak będzie to potrzebne do załatwienia Twojej reklamacji. Może się jednak okazać, że Twoje dane będziemy przechowywać także do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z rodzajem przedstawionej przez Ciebie sprawy.

Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy / e-mail

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?Chcemy udzielić rzetelnej i pełnej odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania i rozwiązać Twoją sprawę. Dlatego możesz kontaktować się z nami, korzystając z:
1)  formularza kontaktowego w zakładce „Kontakt”,
2)  wysyłając e-mail na adres: sklep@csmhandmade.pl 
Jeśli chcesz dowiedzieć się np. na jakim etapie jest Twoje zamówienie, będziemy musieli Cię zidentyfikować. Wówczas będziemy przetwarzać dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, nr telefonu czy adres e-mail oraz adres doręczenia przesyłki.
Czy Twoja rozmowa z nami jest nagrywana?Nasze rozmowy nie są nagrywane.
Czy podawanie Twoich danych jest konieczne?Jest to dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą zwrotnie, aby udzielić konkretnej odpowiedzi dotyczącej Twojego zamówienia.
Jaka jest podstawa przetwarzania Twoich danych?Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli wykonanie umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes (którym jest udzielenie odpowiedzi i kontakt z Tobą w tym celu).
Kto może uzyskać dostęp do Twoich danych?Twoje dane są dla nas bardzo cenne. Dostęp do nich może uzyskać wyłącznie podmiot, który prowadzi dla nas tę stronę (hosting strony) – w przypadku korzystania z formularza kontaktowego na naszej stronie. 
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?Tak długo, jak będzie to potrzebne do udzielenia odpowiedzi. Może się jednak okazać, że Twoje dane będziemy przechowywać także do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z rodzajem przedstawionej przez Ciebie sprawy.

CSM HANDMADE w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram)

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?Chcemy być bliżej Ciebie, pokazać Ci nasze produkty, powiadomić Cię o promocjach czy nowej ofercie, zaprosić do udziału w konkursie, a także udzielić rzetelnej i pełnej odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania i rozwiązać Twoją sprawę.
Kto jest administratorem Twoich danych?Ja, Aleksandra Nazimek CSM HANDMADE, jestem Administratorem Twoich danych, jeśli:
1)  dokonujesz wpisów czy komentarzy na naszych profilach,
2)  polubiłaś nasz profil i go obserwujesz,
3)  korespondujesz z nami jako administratorem profilu,
4)  zapisujesz się na organizowane przez nas wydarzenia,
5)  bierzesz udział w organizowanych przez nas konkursach.
Czy podawanie Twoich danych jest konieczne?Jest to dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziesz mogła korzystać z usług portali mediów społecznościowych i tym samym skontaktować się z nami czy dowiedzieć się o naszych produktach za ich pomocą. 
Jaka jest podstawa przetwarzania Twoich danych?Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes (którym jest marketing naszych produktów, udzielenie odpowiedzi na Twoje pytania i kontakt z Tobą w tym celu).
Kto może uzyskać dostęp do Twoich danych?Nie udostępniamy Twoich danych podmiotom zewnętrznym.

Pamiętaj, że odwiedzając nasze profile w portalach społecznościowych dostęp do Twoich danych uzyskują administratorzy tych serwisów.   Poniżej możesz zapoznać się z ich politykami prywatności:
1)  Facebook https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
2)  Instagram https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/155833707900388

Korzystając z usług powyższych serwisów, Twoje dane podlegają również transferowi poza UE. 
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?Tak długo, jak będzie to potrzebne dla realizacji celu (np. kontakt z nami czy udział w konkursie). Może się jednak okazać, że Twoje dane będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń związanych z rodzajem przedstawionej przez Ciebie sprawy. Pamiętaj, że o okresie przechowywania danych decyduje również to, czy obserwujesz nasz profil, czy posiadasz dalej konto na Facebook’u czy w innym serwisie mediów społecznościowych.

Zabezpieczenie danych osobowych


Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie, lub które podasz nam, kontaktując się z nami,
przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.

Staramy się stosować wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki
techniczne, tak aby uniemożliwiać utratę, zniszczenie czy modyfikację posiadanych przez nas danych
osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich, tzn. poza Unię Europejską i
Europejski Obszar Gospodarczy.
Natomiast korzystanie przez nas z takich funkcjonalności jak pliki cookies (i inne technologie
śledzące) może łączyć się z transferem poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy do
państw trzecich.
Transferu danych dokonujemy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są m.in.
standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych podmiotom
przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

PLIKI COOKIES

1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

Gromadzone informacje o Tobie, będące Twoimi danymi osobowymi, takimi jak imię, nazwisko czy
adres e-mail, szczegółowo opisaliśmy w pierwszej części niniejszej Polityki.

Jednak poza nimi gromadzimy też informacje nieosobowe, które nie ujawniają bezpośrednio Twojej
tożsamości (to znaczy np. Twojego imienia i nazwiska), kiedy odwiedzasz naszą witrynę i sklep
internetowy.
Za pomocą plików cookies i innych technologii śledzenia – o których szczegółowo poinformujemy
Cię poniżej – gromadzimy informacje, takie jak:
o informacje dotyczące używanego przez Ciebie urządzenia końcowego,
o typ przeglądarki,
o położenie geograficzne (np. kraj lub region),
o logi systemowe (data i czas trwania Twojej wizyty na stronie internetowej),
o dane związane z Twoją aktywnością na stronie, takie jak oglądane przez Ciebie pozycje i
adresy URL odwiedzanych stron internetowych, w tym informacje jak trafiłaś na naszą stronę,
jakie produkty oglądałaś, czy dodałaś je do koszyka, czy dokonałaś zakupu,
o informacje dotyczące wyświetlonych Ci reklam i statystyki ich kliknięć przez Ciebie.

2. CO TO SĄ PLIKI COOKIES I JAK SĄ INSTALOWANE?
Na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie) instalujemy pliki cookies – są to
małe pliki tekstowe zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania z naszej strony
internetowej.

Niektóre z tych plików mają charakter niezbędny, tzn. pozwalają na właściwe funkcjonowanie naszej

strony, np. zapamiętujemy Twoje produkty dodane do koszyka w różnych kartach przeglądarki.

Inne „ciasteczka” służą nam do celów związanych z:

  • zapewnieniem właściwej funkcjonalności naszej strony dostosowanej do preferencji

użytkownika,

  • prowadzeniem analiz statystycznych dotyczących korzystania ze strony (zachowań

użytkowników na stronie),

  • marketingiem naszych produktów poprzez dostarczanie spersonalizowanych treści handlowych.

Wchodząc na naszą stronę internetową informujemy Cię o tym, że korzystamy z technologii śledzenia
w powyższych celach. Możesz zezwolić lub nie pozwolić nam na te działania, wybierając swoje
preferencje poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

Stosowne linki umożliwiające wprowadzenie zmian w przeglądarkach oraz informacje, jak usunąć
pliki cookies znajdują się w dalszej części Polityki.

Więcej informacji na temat plików cookies i innych technologii śledzenia dostępne są na stronie:
https://wszystkoociasteczkach.pl/

3. ZGODA NA PLIKI COOKIES

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pochodzących z plików cookies (lub podobnych
technologii) w naszym sklepie internetowym dla celów związanych z zapewnieniem funkcjonowania
strony, dostosowania strony internetowej do preferencji Użytkownika, celach analitycznych, odbywa
się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W każdej chwili Użytkownik może cofnąć swoją zgodę lub wyrazić swój sprzeciw na przetwarzanie
jego danych osobowych zmieniając ustawienia plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki
lub skorzystanie z innych sposobów pozwalających na zmianę ustawień cookies opisanych poniżej.

Zaznaczamy, że w wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby
blokować automatyczną obsługę plików cookies
w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej):

✓ Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
✓ Opera: https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/#Blokowanie-reklam
✓ Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies

✓ Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
✓ Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

4. JAK USUNĄĆ PLIKI COOKIES?

Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z:
odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, np.:


✓ Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
✓ Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
✓ Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies

✓ Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
✓ Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

W przypadku urządzeń mobilnych należy zmienić ustawienia urządzenia.

  • W przypadku systemu iOS wybierz opcję „Prywatność” → „Reklamy” → „Ograniczaj śledzenie reklam”.
  • W przypadku systemu Android wybierz „Użytkownik” → „Google” → „Reklamy” → „Rezygnacja z personalizacji reklam”.

Można również wyłączyć poszczególnych reklamodawców korzystających z historii wyszukiwania w
celu dostarczania internetowych reklam behawioralnych, odwiedzając stronę
http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

Ponadto, możesz wyłączyć śledzenie, korzystając z opcji opt-out, polegającej na zainstalowaniu opt-
out cookie w Twojej przeglądarce wobec indywidualnie wybranych przez Ciebie dostawców plików
cookies. Informacje o takiej możliwości zamieściliśmy w poniższym punkcie, podając stosowny link
dla większości z naszych partnerów.

5. RODZAJE PLIKÓW COOKIES I NARZĘDZI

GOOGLE ANALTYTICS
Korzystamy z narzędzi Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin
użytkownika na naszej stronie internetowej, takie jak podstrony, które wyświetlił, czas, jaki spędził w
serwisie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi stronami w celu generowania anonimowych
statystyk dotyczących funkcjonowania stron oraz umożliwienia analizy aktywności na stronie
internetowej tak, aby jak najlepiej dopasować naszą ofertę do potrzeb użytkowników.

Google Analytics pozwala nam na ustalenie także, jakiej przeglądarki, z jakiego kraju, przy pomocy
jakiego urządzenia użytkownik korzystał z naszej strony. Pozwala także ustalić, w jaki sposób
użytkownik trafił do naszego sklepu: np. czy kliknął jedną z wyświetlanych mu reklam czy też kliknął
w wysłany mu newsletter. Pozwala nam to monitorować skuteczność naszych działań
marketingowych i dopasowywać strategie marketingowe.
Dane zebrane przez pliki cookies przechowujemy przez okres 26 miesięcy.

Z polityką prywatności Google możesz zapoznać się na stronie:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Więcej o bezpieczeństwie danych w zakresie Google Analytics możesz dowiedzieć się tutaj:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

Jeśli nie chcesz, abyśmy gromadzili w ten sposób informacje o Tobie, możesz zmienić ustawienia
swojej przeglądarki albo zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Wskazujemy, że w tym wypadku Twoje dane podlegają transferowi poza EOG.
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw lub po prostu dowiedzieć się więcej,
nie wahaj się i skontaktuj się z nami – nasze dane kontaktowe są na początku Polityki.